ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ๒๓๐ แกรม ขนาด ๒๖x๓๖ นิ้วด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Downlod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *