วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

องค์การค้าของ สกสค. ยุคใหม่ มุ่งมั่น พัฒนา ศักยภาพสูงสุดในการผลิตและจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสนองตอบนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้กลับมาเป็นหนึ่งในองค์กรหลักของธุรกิจทางการศึกษาระดับประเทศ

พันธกิจ

1. เน้นบริหารจัดการในการผลิตและจำหน่ายหนังสือ สื่อและอุปกรณ์การศึกษาให้มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม
2. พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจแนวใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการขาย Online และพัฒนาการออกแบบพื้นที่หน้าร้านทุกสาขาให้มีความทันสมัยมากขึ้น
3. พัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ มาตอบสนองการศึกษาในยุค Digital
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีของทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีความสะดวก คล่องตัว รวดเร็วและข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีคุณภาพ มีการดำเนินการที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต สามารถตรวจสอบได้

เป้าประสงค์

1. เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและ มีศักยภาพในการแข่งขัน
2. สร้างผลกำไรจากการประกอบการ เพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ และบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นองค์กรที่มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อการบริหารทรัพยากรและงานด้านการตลาดและการขาย

Facebook Twitter Instagram YouTube Pinterest
Start typing to see posts you are looking for.
Shop