ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์พร้อมทำเล่มสำเร็จรูป หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน ชุดสัมผัสภาษาจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *