ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตกล่องบรรจุหนังสือเรียน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *