ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ๒๑๐ แกรม ขนาด ๓๑ x ๒๒ นิ้ว จำนวน ๓,๕๐๐ รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *