ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การค้าของ สกสค. ยืนยันส่งหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ถึงมือนักเรียนเรียบร้อยแล้วทั่วประเทศ

ตามที่องค์การค้าของ สกสค. ได้รับภารกิจให้ผลิตหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ องค์การค้าฯ ได้ผลิตและจัดส่งหนังสือเรียนไปโรงเรียนต่างๆ ได้ครบทันก่อนเปิดเทอม
สำหรับกรณีที่มีการยกเลิกสัญญากับสำนักพิมพ์เอกชนแห่งหนึ่ง เนื่องจากไม่สามารถผลิตหนังสือเรียนได้ทันตามสัญญา องค์การค้าฯ ได้ดำเนินการจ้างพิมพ์ใหม่ จำนวน 11 รายการแล้ว ตามจำนวนที่สำนักพิมพ์เอกชนกระทำผิดสัญญา และองค์การค้าของ สกสค. ก็ได้ดำเนินการจัดส่งไปยังร้านตัวแทนจำหน่ายในแต่ละจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆ ที่สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเช่นกัน
สำหรับหนังสือเรียนที่โรงเรียนต่างๆ สั่งซื้อเพิ่มเติมหลังจากเปิดเทอมและร้านตัวแทนจำหน่ายได้สั่งซื้อมานั้น องค์การค้าฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปยังร้านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งร้านตัวแทนจำหน่ายก็ได้ดำเนินการจัดส่งไปยังโรงเรียนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนั้นองค์การค้าของ สกสค. ยังได้ดำเนินการสอบถามไปยังร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดการตกค้าง ในการสั่งซื้อหนังสือเรียนมายังองค์การค้าฯ
ร้านดีจริง (รังสิต) หนังสือที่ร้านสั่งซื้อมายังองค์การค้าฯ ได้รับหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วทุกรายการ ส่วนหนังสือเรียนที่มีการสั่งซื้อเพิ่มเติมหลังเปิดเทอม ทางองค์การค้าฯ ก็ได้จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน
ร้านเบญจวิโรจน์ (นนทบุรี) หนังสือรายการอื่นๆ ได้รับเรียบร้อยแล้วก่อนเปิดเทอม สำหรับที่องค์การค้าฯ ทยอยส่งมาคือหนังสือเรียนจำนวน 11 รายการ (ที่มีปัญหาสำนักพิมพ์เอกชนพิมพ์ไม่ทันตามสัญญา) องค์การค้าฯ ได้จัดส่งให้ครบตามจำนวนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่วนที่ทางโรงเรียนทยอยสั่งซื้อเพิ่มเติมมา ก็ได้สั่งซื้อไปยังองค์การค้าฯ และองค์การค้าฯ ได้จัดส่งมาให้ร้านและได้รีบส่งให้โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย
ขณะนี้ทางโรงเรียนก็ยังทยอยสั่งซื้อเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ ซึ่งได้สอบถามไปยังองค์การค้าฯ แล้ว ทางองค์การค้าฯ ยืนยันว่าหากมีการทยอยสั่งซื้อเข้ามา องค์การค้าฯ มีความพร้อมที่จะส่งหนังสือให้ได้ทันที
ร้านสุพรรณบุ๊คส์ สำหรับทางร้านได้รับหนังสือครบก่อนเปิดเทอมและได้ดำเนินการส่งไปยังโรงเรียนแล้ว กรณีมีการสั่งซื้อเพิ่มเติม ได้รวบรวมแจ้งรายการ/ยอดไปให้องค์การค้าฯ ตั้งแต่สัปดาห์แรกของการเปิดเทอม และองค์การค้าฯ ก็ได้ดำเนินการจัดส่งให้ครบตามจำนวนแล้ว
ร้านโมเดิร์น (จังหวัดลำพูน) หนังสือรายการอื่นๆ ที่สั่งมาไม่มีปัญหาได้ครบและส่งไปยังโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว มีปัญหาจำนวน 11 ปก ที่องค์การค้าฯ ต้องจ้างพิมพ์ใหม่ แต่ ณ ปัจจุบันองค์การค้าฯ ก็ได้จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการที่โรงเรียนต้องการสั่งเพิ่ม กำลังรวบรวมรายการและยอดที่สั่งเพิ่ม เพื่อส่งให้อค. จัดส่งให้ต่อไป
ร้านปรินทรการค้า (จังหวัดสงขลา) หนังสือที่สั่งจองจากองค์การค้าฯ ได้รับเรียบร้อยแล้วส่วนหนังสือที่ยังได้รับไม่ครบ เป็นหนังสือที่สั่งซื้อจากสำนักพิมพ์เอกชนอื่น ในกรณีที่มีการสั่งซื้อเพิ่มเติมในส่วนขององค์การค้าฯ องค์การค้าฯ ได้ดำเนินการจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน
ร้านเส้งโห (จังหวัดภูเก็ต) มีปัญหาในช่วง เปิดเทอม คือ หนังสือ 11 รายการ ที่มีการทำผิดสัญญาแต่ ณ เวลานี้องค์การค้าฯ ได้แก้ปัญหาและจัดส่งมายังร้านค้าเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งไปยังโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการอื่นๆ ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนเปิดเทอม
ร้าน BIG BOOK (จังหวัดร้อยเอ็ด) จากจำนวน 11 รายการ ที่ยังขาดในช่วงเปิดเทอมองค์การค้าฯ ได้ดำเนินการจัดส่งให้แล้ว ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนรายการที่จะสั่งเพิ่มเติม กำลังรอโรงเรียนส่งรายการและยอดร้านจะได้สั่งซื้อไปยังองค์การค้าต่อไป
ร้านทรัพย์ศิริ (จังหวัดอุดรธานี) จำนวนหนังสือที่ทางร้านสั่งซื้อไปยังองค์การค้าฯ ได้ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว การสั่งเพิ่มเติมรอการเข้าออกของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และจะรวบรวมสั่งซื้อไปใหม่ ซึ่งคงเป็นจำนวนไม่มาก
จากการสำรวจขององค์การค้าฯ ณ เวลานี้
หนังสือที่สั่งซื้อมาก่อนเปิดเทอม ส่งครบตามจำนวนทุกโรงเรียน ทุกรายการ
หนังสือเรียนจำนวน 11 รายการ (ที่มีการยกเลิกสัญญา) ส่งครบตามจำนวนที่มีการสั่งซื้อโดยทยอยส่งตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
และจากการสำรวจหนังสือเรียนที่ร้านตัวแทนจำหน่ายยังไม่สามารถส่งไปยังโรงเรียนได้พบว่าเป็นหนังสือที่สั่งซื้อจากสำนักพิมพ์เอกชนทั้งหมด
สำหรับหนังสือที่มีการสั่งซื้อเพิ่มเติมจากร้านค้าตัวแทนองค์การค้าฯ ได้จัดส่งให้ตามลำดับ รวมทั้งได้แจ้งไปยังร้านตัวแทน องค์การค้าฯ มีความพร้อมในการจัดส่งทุกรายการได้ทันทีที่มีการสั่งซื้อและแจ้งยอดเข้ามา
การผลิตและจัดส่งหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ถึงแม้จะมีเวลาจำกัด องค์การค้าฯ ก็ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่วางไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *