ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ๒๓๐ แกรม ขนาด ๒๕x๓๖ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *