ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้114
mod_vvisit_counterวานนี้1158
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2443
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา9700
mod_vvisit_counterเดือนนี้30535
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา35449
mod_vvisit_counterผู้ชมถึงปัจจุบัน10151321

หมายเลขโทรศัพท์

PDFพิมพ์อีเมล

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารองค์การค้าของ สกสค.

เบอร์กลางโรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว 0 2514 4033 , 0 2538 3033

ผู้ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งงาน

โทรศัพท์

นายพินิจศักดิ์    สุวรรณรังค์

ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.

311

นายกิตติศักดิ์  รัตนฉายา

รองผู้อำนวยการ

311

นายยุทธนา  ภาณุมาภรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

307

นายณฐพันธุ์     กาญจนรินทร์

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ

429

นางจินตนา       ไชยดี

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ

404,405

น.ส.ดวงแข       กล่อมเอี้ยง

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ

404,405

น.ส.ธัญญาภรณ์ อยู่ทองฐนินท์

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ

408

นายรังสันติ์       ศรีพุทธิรัตน์

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ

-

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายชัชภูมิ       เฉยรอด

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

357

นายชวลิต        สง่ารักษ์

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 1

276

น.ส.กานดา       แก้วฤทธิเดช

หัวหน้าส่วนตรวจสอบ 1

187

น.ส.ปริยามน     รุ่งเรือง

หัวหน้าส่วนตรวจสอบ 2

356

-

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 2

369

นางตรึงใจ        มณีทรัพย์กุล

หัวหน้าส่วนตรวจสอบ 3

368

น.ส.อินทิลักษณ์  อินทรวงศ์

หัวหน้าส่วนตรวจสอบ 4

362

สำนักบริหารกลาง

นายสุริยา         บัวสุวรรณ

รก.ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

303

นายสุริยา        บัวสุวรรณ

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ ทำหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก

303

นายปรเมษฐ์      ดุษปิยะ

หัวหน้าส่วนเลขานุการ

312

-

หัวหน้าส่วนบริหารเอกสาร

394 , 395

น.ส.นฤมล        ดวงทวีป

หัวหน้าส่วนการประชุม

590 , 591

น.ส.ทรงสมร      บุญประพัทธ์

หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์

415

น.ส.เยาวมาลย์  เอกสมบุญ

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

250

น.ส.อุษณี         อุดล

หัวหน้าส่วนบุคคล

428

น.ส.สุรีรัตน์       จันทนาวิวัฒน์

หัวหน้าส่วนเวลาและค่าจ้าง

428

นายสุชิน          เนวชื่น

หัวหน้าส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

426

นางนุชนาถ      โชติสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ  ทำหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

163

นายวีระชัย        บุญจุรีนาค

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่

หัวหน้าส่วนแรงงานสัมพันธ์

427

นางประไพชนม์    เพ็งภาค

หัวหน้าส่วนสิทธิประโยชน์และประกันสังคม

427

นางสาวสิริกร       สมคำแสง

หัวหน้าส่วนสวัสดิการ

164

นายปิย์ธัญญะ    สุคนธ์บารมี

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและวินัย

174

นายกฤติกา        พุ่มสุวรรณ

หัวหน้าส่วนนิติกรรมสัญญา

463

นายอยุทธ์          เชาวน์ไว

หัวหน้าส่วนกฎหมาย

174

นางสิรินาถ         สุขอนันต์

หัวหน้าส่วนระเบียบวินัย

464

นางสาวจงธณิช   กระทุ่มเขตร์

หัวหน้าส่วนเอกสารกฎหมาย

465

นายชัชวาล        ปานสีเทา

หัวหน้าส่วนบังคับคดี

460

นางน้ำจิต        ตันติชาติกุล

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกลาง

467

น.ส.ต้องใจ        สุขสวัสดิ์

หัวหน้าส่วนแผนกลางและประเมินผลการดำเนินงาน

508

นางฉวีวรรณ       อ้อมมูล

หัวหน้าส่วนงบประมาณ

443

น.ส.ปัทมา        แสงสุริยา

หัวหน้าส่วนวิเคราะห์การดำเนินงาน

468

นายเฉลิมพล     พ่วงเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริการและบำรุงรักษา

225

นายนฤพนธ์       เล็กใบ

หัวหน้าส่วนยานพาหนะและบำรุงรักษา

233

นายพิเชฐ          แข็งแรง

รก.หัวหน้าส่วนบริการงานไฟฟ้า

393

นางสุนันทา       อุทัยวนิชวัฒนา

หัวหน้าส่วนบริการและซ่อมบำรุงรักษา

301

-

หัวหน้าส่วนวิศวกรรม

-

สำนักบริหารการเงินและบัญชี

นายสมนึก        บัวรุ่ง

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและบัญชี

161 , 475

-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก

334

นางทิพสุคล      พิทักษ์รักษา

หัวหน้าส่วนเลขานุการ

292

นายอดุลย์        พูลช่วย

หัวหน้าส่วนแผนงาน

344

นายปราโมทย์    ศรีผ่อง

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

339

น.ส.อัญชุลี        จิระศักดิ์วิทยา

หัวหน้าส่วนรับเงิน

340, 341, 337

นางดลพร         สรรพ์พิบูลย์

หัวหน้าส่วนจ่ายเงิน

336

น.ส.เสาวนิจ      อยู่เจริญธรรม

หัวหน้าส่วนบริหารการเงิน

342, 343

นายอาทร        เนียมฉาย

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

333

นางสุทธิลักษณ์   ผ่องศิริ

หัวหน้าส่วนบัญชีสินค้าคงคลัง

260 , 324

น.ส.สิริพร         เอี่ยมศิริ

หัวหน้าส่วนบัญชีแยกประเภท

332 , 335

นางประภัสสร      กาญจนศิลป์

หัวหน้าส่วนบัญชีเจ้าหนี้และตรวจจ่าย

328

น.ส.ครองสุข      แก้วมณี

หัวหน้าส่วนบัญชีลูกหนี้ภาคเอกชน

319

น.ส.ประภัสรา     วิทยาคะลี

หัวหน้าส่วนบัญชีลูกหนี้ภาครัฐ

322

น.ส.ศุภลักษณ์    วิชัยดิษฐ

หัวหน้าส่วนบัญชีเร่งรัดและติดตามหนี้

294

นางจิรนันท์        ซำซูดิน

หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน

326

นายวิชาญ        เสืองามเอี่ยม

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

489

น.ส.อังศุมาลี      รุ่งรัตนกุลวงศ์

หัวหน้าส่วนจัดซื้อครุภัณฑ์

492

นายวิวิตชัย        รุ่งเลิศชัยกุล

หัวหน้าส่วนจัดซื้อเพื่อการผลิตและการพิมพ์

581

นางนภาพร        สุนิธิ

หัวหน้าส่วนจัดซื้อเพื่อการจำหน่าย

497

นายชุมพล       โพธิ์งาม

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

291

น.ส.จันทรา       เกษมสุขประการ

หัวหน้าส่วนสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์

372

น.ส.จิรพันธ์       สิงหเรศร์

หัวหน้าส่วนสารสนเทศเพื่อการบริหาร

370

น.ส.บังอร         ยิ่งยวด

หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบงาน

372

สำนักบริหารสินทรัพย์

นายลิขิต         ทองสม

ผู้อำนวยการสำนักบริหารสินทรัพย์

449

นางกัลยา         ฤทธิเดช

รก.หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก

386

นางกัลยา         ฤทธิเดช

หัวหน้าส่วนแผนงานและเลขานุการ

386

นางเตือนใจ       ศรีสุขภู่

หัวหน้าส่วนจัดการหลักทรัพย์

387

นายศิณพรรษ    ศรีด้วง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน

239

นายไพโรจน์       ชำนาญดี

หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สิน

239

นางรจน์ระพี     ตั้งเจตสกาว

หัวหน้าฝ่ายสิทธิประโยชน์และส่งเสริมการลงทุน

350

นายภุมรินทร์      มีมั่งคั่ง

หัวหน้าส่วนจัดการสิทธิประโยชน์

386 , 387

สำนักบริหารการตลาดและการขาย

นายภกร    รงค์นพรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการขาย

533

น.ส.ภัทรวดี      อินทวงศ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก

535

นางนิธากรณ์     จันทรศิลปิน

หัวหน้าส่วนแผนงานและเลขานุการ

524

นางสายทอง      สุทธะลักษณ์

หัวหน้าส่วนลูกค้าสัมพันธ์

305

น.ส.เอื้อสุดา      บุณยศักดิ์

หัวหน้าส่วนตรวจสอบและประเมินผลการตลาด

523

นางจำเรียงรักษ์  อิตรศิริ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

478

นายปองธรรม      อินทร์ไทร

หัวหน้าส่วนแผนการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

536

น.ส.สมถวิล       แก้วใจ

หัวหน้าส่วนส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาด

173

นางพรวิภา        โอสถานนท์

หัวหน้าส่วนวิเคราะห์และวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

537

นางขวัญใจ      ประภาสะวัต

หัวหน้าฝ่ายค้าส่ง

539

นายธิติทัศน์       ธนัชนนท์เดชน์

หัวหน้าส่วนการตลาดภูมิภาคและค้าส่ง

520

นางปิยะธิดา       ไชยรัตน์

หัวหน้าส่วนฝากขายและสินค้าโครงการ

519

นายปรเมศวร์       แกล้วกล้า

หัวหน้าส่วนการตลาดนักขายอัจฉริยะ

517, 382

นายปวิช          ผังวิวัฒน์

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ ทำหน้าที่

รก.หัวหน้าฝ่ายค้าปลีก

485

นายสุคนธ์          ตัวตน

หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชดำเนิน

0 2629 1910 ต่อ 168

นางรชฏ            วชิรจีรกุล

หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ลาดพร้าว

422 , 265

-

หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชบพิธ

0 2221 0822

นายประสิทธิ์       มธุวาส

รก.หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สนามกีฬาแห่งชาติ

0 2215 3532

นายวิจิตร          วงศ์ธนภัทร

รก.หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สตรีท          (เซียร์ รังสิต)

0 2958 0766-7

น.ส.อรปภา       ฮุดพานิช

รก.หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อย

0 2420 7095-8

นางสุกัญญา       เรืองรังษี

หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ท้องฟ้าจำลอง

0 2391 1518

นางสุวรรณามาศฐ์  ภมรพล

หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สกสค.

0 2281 1637

น.ส.บุปผาพรรณ  ประชาชาติ

หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง

0 2087 8631-2

นางพจมาน       ปิยะราช

หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สถานีบริการน้ำมันปตท. อุตรดิตถ์

0 5542 8051

นางจันทนา        วัธนธาดา

หัวหน้าส่วนรับฝากขาย

0 2629 1910 ต่อ 164

น.ส.บุญส่ง        ศิริเดช

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่

หัวหน้าส่วนการตลาดกลาง

0 2629 1910 ต่อ 206

นายเชื้อ            แจ่มจันทร์

รก.หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์

245 , 480

นายประยุทธ์       นพสันเทียะ

หัวหน้าส่วนคลังสินค้า 1

178 , 244

นายศิริพงษ์       เดชรัตนวิไชย

หัวหน้าส่วนคลังสินค้า 2

376 , 377

น.ส.นารา         บิลมาโฮม

รก.หัวหน้าส่วนคลังสินค้า  3

375

นายพิสันต์        เกษมศรี

รก.หัวหน้าส่วนจัดส่ง

189

สำนักบริหารการผลิตและการพิมพ์

นางลดาวัลย์     เลิศอนันต์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการผลิตและการพิมพ์

101 , 192

นายภูวนัย        ทิพย์เจริญ

รก.หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก

557

นางสุภาภรณ์      ด่านขจร

หัวหน้าส่วนเลขานุการ

103

นายธีระวัฒน์      ขวัญละมัย

หัวหน้าส่วนประมาณราคาและสารสนเทศ

168

นางสุวรรณา       โสตถิสรรเสริญ

หัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต

143

นางอาจินต์        ไตรสุวรรณ

หัวหน้าส่วนพัสดุและคลัง

262

นายพงค์ศักดิ์     สระบัว

หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 1

0 2416 3583

นายบรรจบ         นุ่นชู

หัวหน้าส่วนผลิตอุปกรณ์การศึกษา

0 2416 7403 ต่อ 109

นายเกษม         สมศรี

หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 2

0 2222 2815

-

หัวหน้าส่วนผลิตเครื่องใช้ทางการศึกษา

202

นายประมวล      พรามเอก

รก.หัวหน้าส่วนผลิตครุภัณฑ์ทางการศึกษา

0 2416 7403-6

นางสอิ้ง            คงเจริญนิวัติ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

134

น.ส.สมประสงค์    กล่อมเอี้ยง

หัวหน้าส่วนบริหารกลาง

542

นายวีระ             ศรีนวลจันทร์

หัวหน้าส่วนรับงานราชการ

274 , 279

นายเกษม           บุปผาวาสน์

หัวหน้าส่วนรับงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน

302

นายนคร            พลาวุธ

หัวหน้าฝ่ายเตรียมการพิมพ์

121

นายอุดม            คล่องแคล่ว

หัวหน้าส่วนเตรียมการพิมพ์ 1

439

นายฉัตรพันธ์       กุลโชติชัยสิริ

หัวหน้าส่วนเตรียมการพิมพ์ 2

541

นายอาชวิน         ทะวงษา

รก.หัวหน้าส่วนออกแบบเตรียมการพิมพ์

109

นายจงประเสริฐ     ลิ่มสกุล

รก.หัวหน้าฝ่ายพิมพ์

396

นายสนอง         คงหิรัญ

หัวหน้าส่วนการพิมพ์ป้อนแผ่น 1-2 สี

271

นายสาโรช        เอี่ยมสำอางค์

รก.หัวหน้าส่วนการพิมพ์ป้อนม้วน

122

นายพรศักดิ์        ชุมสวัสดิ์

หัวหน้าส่วนการพิมพ์ป้อนแผ่น 4 สี

217 , 545

นายปรีชา           เนวชื่น

หัวหน้าส่วนการพิมพ์งานพิเศษ

255

นายสงเคราะห์        นันโท

รก.หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุงรักษา

231

นางสกุณา         แพงาม

รก.หัวหน้าฝ่ายทำเล่ม

207

นายสุริยะ  พุฒขาว

หัวหน้าส่วนการทำเล่มสำเร็จรูป

298

น.ส.รุจี             รุจิศรี

รก.หัวหน้าส่วนการทำเล่มสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักร

221

-

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อ (ราชบพิธ)

-

น.ส.กาญจนา      กาญจนภักดิ์

หัวหน้าหัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

0 2222 7163 ต่อ 403

นายชัชวาลย์       แก้วเกื้อ

หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

0 2222 7163

น.ส.เพ็ชรา       ว่องเกรียงไกร

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1

551

นายฉัตรชัย        เทียนสิน

หัวหน้าส่วนศิลป์และการออกแบบ

129

น.ส.พจมาน       กาญจนวาส

หัวหน้าส่วนวิชาภาษาและสังคมศาสตร์

152

นางอุไรรัตน์       โพธิสิริกุลวงศ์

หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

561

น.ส.สุภาภรณ์    สุขเกื้อ

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ  ทำหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2

108

-

หัวหน้าส่วนแผนงานและวิทยบริการ

110

นางปัญจรัสย์      มหาคามินทร์

หัวหน้าส่วนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

111

นางกุลทรัพย์      รัตคาม

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่

หัวหน้าส่วนสื่อการศึกษา

454