ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1063
mod_vvisit_counterวานนี้2562
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1063
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา16714
mod_vvisit_counterเดือนนี้54740
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา62288
mod_vvisit_counterผู้ชมถึงปัจจุบัน11454123

หมายเลขโทรศัพท์

PDFพิมพ์อีเมล

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารองค์การค้าของ สกสค.

เบอร์กลางโรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว 0 2514 4033 , 0 2538 3033

ผู้ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งงาน

โทรศัพท์

นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์

ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.

311

นายศุภชัย ลิมณศิริ

รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.

311

 

รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.

307

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.

312

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.

311

นายชาลี จังวิจิตรกุล

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.

312

นางสาวอรนงค์  วัฒนาภา

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.

312

นางสาวพรประการ การบูรณ์

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.

312

นายกีรวิชช ภควิญญู

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.

312

นายนรินทร์  พุ่มวิวัฒนศิริกุล

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.

312

นายณฐพันธุ์        กาญจนรินทร์

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ

429

นายชัชภูมิ         เฉยรอด

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ

404,405

 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

น.ส.ธัญญาภรณ์ อยู่ทองฐนินท์

รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

357

-

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 1

276

น.ส.กานดา         แก้วฤทธิเดช

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนตรวจสอบ 1

187

นายไพรพนา        มูลกลาง

หัวหน้าส่วนตรวจสอบ 2

356

น.ส.ปริยามน         รุ่งเรือง

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 2

369

น.ส.ชุติปภา         พิทักษ์รักษา

หัวหน้าส่วนตรวจสอบ 3

368

น.ส.อินทิลักษณ์    อินทรวงศ์

หัวหน้าส่วนตรวจสอบ 4

362

สำนักบริหารกลาง

นายปรเมษฐ์     ดุษปิยะ

รก.ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

303

นายปรเมษฐ์     ดุษปิยะ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก

310

น.ส.สิริกร         สมคำแสง

หัวหน้าส่วนเลขานุการ

310

นางอุษา            ส่งเสริม

หัวหน้าส่วนบริหารเอกสาร

394 , 395

นางผกามาศ      ด้วงโสน

หัวหน้าส่วนการประชุม

590 , 591

น.ส.ทรงสมร      บุญประพัทธ์

หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์

415

น.ส.เยาวมาลย์    เอกสมบุญ

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

250

น.ส.อุษณี           อุดล

หัวหน้าส่วนบุคคล

428

นายมาโนช        เพ็งภาค

รก.หัวหน้าส่วนเวลาและค่าจ้าง

428

นายสุชิน           เนวชื่น

หัวหน้าส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

426

น.ส.นฤมล ดวงทวีป

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

163

น.ส.จินตนา ดีสุข

หัวหน้าส่วนแรงงานสัมพันธ์

427

นางประไพชนม์ เพ็งภาค

หัวหน้าส่วนสิทธิประโยชน์และประกันสังคม

427

น.ส.ขวัญใจ แก้วกำเนิด

หัวหน้าส่วนสวัสดิการ

164

นายปิย์ธัญญะ สุคนธ์บารมี

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและวินัย

174

นายกฤติกา พุ่มสุวรรณ

หัวหน้าส่วนนิติกรรมสัญญา

463

นายอยุทธ์ เชาวน์ไว

หัวหน้าส่วนกฎหมาย

174

-

หัวหน้าส่วนระเบียบวินัย

464

น.ส.จงธณิช กระทุ่มเขตร์

หัวหน้าส่วนเอกสารกฎหมาย

465

นายชัชวาล ปานสีเทา

หัวหน้าส่วนบังคับคดี

460

นางฉวีวรรณ อ้อมมูล

รก.หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกลาง

467

น.ส.ต้องใจ สุขสวัสดิ์

หัวหน้าส่วนแผนกลางและประเมินผลการดำเนินงาน

508

นางฉวีวรรณ อ้อมมูล

รก.หัวหน้าส่วนงบประมาณ

443

น.ส.ปัทมา แสงสุริยา

หัวหน้าส่วนวิเคราะห์การดำเนินงาน

468

นายเฉลิมพล พ่วงเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริการและบำรุงรักษา

225

นายนฤพนธ์ เล็กใบ

หัวหน้าส่วนยานพาหนะและบำรุงรักษา

233

นายพิเชฐ แข็งแรง

หัวหน้าส่วนบริการงานไฟฟ้า

393

-

หัวหน้าส่วนบริการและซ่อมบำรุงรักษา

301

นายธานินทร์ เชิดบารมี

หัวหน้าส่วนวิศวกรรม

-

สำนักบริหารการเงินและบัญชี

นางจินตนา   ไชยดี

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและบัญชี

161 , 475

-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก

334

นางทิพสุคล พิทักษ์รักษา

หัวหน้าส่วนเลขานุการ

292

-

หัวหน้าส่วนแผนงาน

344

น.ส.สิริพร  เอี่ยมศิริ

รก.หัวหน้าฝ่ายการเงิน

343

น.ส.พัชรา เจริญลา

หัวหน้าส่วนรับเงิน

340, 341, 337

นางดลพร สรรพ์พิบูลย์

หัวหน้าส่วนจ่ายเงิน

336

น.ส.อัญชุลี จิระศักดิ์วิทยา

หัวหน้าส่วนบริหารการเงิน

342, 343

 

นายอาทร           เนียมฉาย

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

333

นางสุทธิลักษณ์      ผ่องศิริ

หัวหน้าส่วนบัญชีสินค้าคงคลัง

260 , 324

นางนภา              ทองมูล

รก.หัวหน้าส่วนบัญชีแยกประเภท

332 , 335

นางประภัสสร        กาญจนศิลป์

หัวหน้าส่วนบัญชีเจ้าหนี้และตรวจจ่าย

328

น.ส.ครองสุข          แก้วมณี

หัวหน้าส่วนบัญชีลูกหนี้ภาคเอกชน

319

น.ส.ประภัสรา        วิทยาคะลี

หัวหน้าส่วนบัญชีลูกหนี้ภาครัฐ

322

-

หัวหน้าส่วนบัญชีเร่งรัดและติดตามหนี้

294

นางจิรนันท์          ซำซูดิน

หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน

326

นายวิชาญ          เสืองามเอี่ยม

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

489

-

หัวหน้าส่วนจัดซื้อครุภัณฑ์

492

-

หัวหน้าส่วนจัดซื้อเพื่อการผลิตและการพิมพ์

581

นางนภาพร          สุนิธิ

หัวหน้าส่วนจัดซื้อเพื่อการจำหน่าย

497

นายชุมพล          โพธิ์งาม

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

291

น.ส.จันทรา         เกษมสุขประการ

หัวหน้าส่วนสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์

372

น.ส.จิรพันธ์         สิงหเรศร์

หัวหน้าส่วนสารสนเทศเพื่อการบริหาร

370

น.ส.บังอร           ยิ่งยวด

หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบงาน

372

สำนักบริหารสินทรัพย์

นางน้ำจิต            ตันติชาติกุล

รก.ผู้อำนวยการสำนักบริหารสินทรัพย์

449

นางกัลยา           ฤทธิเดช

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก

386,387

นางกัลยา           ฤทธิเดช

หัวหน้าส่วนแผนงานและเลขานุการ

386

นางเตือนใจ        ศรีสุขภู่

หัวหน้าส่วนจัดการหลักทรัพย์

387

นายศิณพรรษ      ศรีด้วง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน

239

-

หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สิน

239

นางรจน์ระพี       ตั้งเจตสกาว

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสิทธิประโยชน์และส่งเสริมการลงทุน

350

-

หัวหน้าส่วนจัดการสิทธิประโยชน์

386 , 387

สำนักบริหารการตลาดและการขาย

นายภกร           รงค์นพรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการขาย

533

-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก

535

นางนิธากรณ์     จันทรศิลปิน

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ                                    ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนแผนงานและเลขานุการ

524

นางสายทอง      สุทธะลักษณ์

หัวหน้าส่วนลูกค้าสัมพันธ์

305

น.ส.เอื้อสุดา      บุณยศักดิ์

หัวหน้าส่วนตรวจสอบและประเมินผลการตลาด

523

นางจำเรียงรักษ์       อิตรศิริ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

478

นายปองธรรม         อินทร์ไทร

หัวหน้าส่วนแผนการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

536

น.ส.สมถวิล            แก้วใจ

หัวหน้าส่วนส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาด

173

นางพรวิภา            โอสถานนท์

หัวหน้าส่วนวิเคราะห์และวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

537

นางขวัญใจ          ประภาสะวัต

หัวหน้าฝ่ายค้าส่ง

539

นายธิติทัศน์          ธนัชนนท์เดชน์

หัวหน้าส่วนการตลาดภูมิภาคและค้าส่ง

520

นางปิยะธิดา         ไชยรัตน์

หัวหน้าส่วนฝากขายและสินค้าโครงการ

519

นายปรเมศวร์        แกล้วกล้า

หัวหน้าส่วนการตลาดนักขายอัจฉริยะ

517, 382

-

หัวหน้าฝ่ายค้าปลีก

485

 

นางรชฏ              วชิรจีรกุล

หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ลาดพร้าว

422 , 265

-

หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชบพิธ

0 2221 0822

นายประสิทธิ์        มธุวาส

หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สนามกีฬาแห่งชาติ

0 2215 3532

นายปรเมศร์        แกล้วกล้า

รก.หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สตรีท   (เซียร์ รังสิต)

0 2054 1117 ,

0 2001 7474

น.ส.อรปภา           ฮุดพานิช

หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อย

0 2420 7095-8

-

หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ท้องฟ้าจำลอง

0 2391 1518

นางอรวรรณ          เพ็งทะลุง

หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สกสค.

0 2281 1637

น.ส.บุปผาพรรณ     ประชาชาติ

หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง

0 2087 8631-2

นายธนพล            พรมเทศ

รก.หัวหน้าส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สถานีบริการน้ำมันปตท. อุตรดิตถ์

0 5542 8051

นางจันทนา         วัธนธาดา

หัวหน้าส่วนรับฝากขาย

0 2629 1910 ต่อ 164

น.ส.บุญส่ง           ศิริเดช

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่

หัวหน้าส่วนการตลาดกลาง

0 2629 1910 ต่อ 206

นายเชื้อ              แจ่มจันทร์

หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์

245 , 480

นายประยุทธ์       นพสันเทียะ

หัวหน้าส่วนคลังสินค้า 1

178 , 244

นายศิริพงษ์         เดชรัตนวิไชย

หัวหน้าส่วนคลังสินค้า 2

376 , 377

น.ส.นารา            บิลมาโฮม

หัวหน้าส่วนคลังสินค้า  3

375

นายพิสันต์           เกษมศรี

หัวหน้าส่วนจัดส่ง

189

สำนักบริหารการผลิตและการพิมพ์

นางลดาวัลย์       เลิศอนันต์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการผลิตและการพิมพ์

101 , 192

นายภูวนัย         ทิพย์เจริญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก

557

นางสุภาภรณ์       ด่านขจร

หัวหน้าส่วนเลขานุการ

103

-

หัวหน้าส่วนประมาณราคาและสารสนเทศ

168

นางสุวรรณา       โสตถิสรรเสริญ

หัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต

143

นางอาจินต์         ไตรสุวรรณ

หัวหน้าส่วนพัสดุและคลัง

262

นายบรรจบ         นุ่นชู

หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 1

0 2416 3583

นางพยนต์          จิรสุนทร

รก.หัวหน้าส่วนผลิตอุปกรณ์การศึกษา

0 2416 7403 ต่อ 109

นายเกษม          สมศรี

หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 2

0 2222 2815

-

หัวหน้าส่วนผลิตเครื่องใช้ทางการศึกษา

202

นายชำนาญ       ช่างไม้

หัวหน้าส่วนผลิตครุภัณฑ์ทางการศึกษา

0 2416 7403-6

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

134

น.ส.สมประสงค์   กล่อมเอี้ยง

หัวหน้าส่วนบริหารกลาง

542

-

หัวหน้าส่วนรับงานราชการ

274 , 279

นายเกษม           บุปผาวาสน์

หัวหน้าส่วนรับงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน

302

นายนคร           พลาวุธ

หัวหน้าฝ่ายเตรียมการพิมพ์

121

นายอาคม  กุลสวัสดิ์ภักดี

รก.หัวหน้าส่วนเตรียมการพิมพ์ 1

439

นางกรุณา          นิ่มประเสริฐ

หัวหน้าส่วนเตรียมการพิมพ์ 2

541

นายอาชวิน        ทะวงษา

หัวหน้าส่วนออกแบบเตรียมการพิมพ์

109

-

หัวหน้าฝ่ายพิมพ์

396

นายพรชัย        เธียรชาติอนันต์

รก.หัวหน้าส่วนการพิมพ์ป้อนแผ่น 1-2 สี

271

นายสาโรช          เอี่ยมสำอางค์

หัวหน้าส่วนการพิมพ์ป้อนม้วน

122

นายพรศักดิ์        ชุมสวัสดิ์

หัวหน้าส่วนการพิมพ์ป้อนแผ่น 4 สี

217 , 545

นายณัฐวุฒิ          อินทอง

หัวหน้าส่วนการพิมพ์งานพิเศษ

255

นายสงเคราะห์     นันโท

หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุงรักษา

231

นางสกุณา         แพงาม

หัวหน้าฝ่ายทำเล่ม

207

นายปัญญวัฒน์     ครุฑสุข

หัวหน้าส่วนการทำเล่มสำเร็จรูป

298

นางสาวรุจี       รุจิศรี

หัวหน้าส่วนการทำเล่มสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักร

221

-

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อ (ราชบพิธ)

0 2222 7163

น.ส.กาญจนา        กาญจนภักดิ์

หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

0 2222 7163 ต่อ 403

นายชัชวาลย์         แก้วเกื้อ

หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

0 2222 7163

นายฉัตรชัย         เทียนสิน

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1

551

นายประยุทธ์        กาญจนภักดิ์

รก.หัวหน้าส่วนศิลป์และการออกแบบ

129

น.ส.พจมาน         กาญจนวาส

หัวหน้าส่วนวิชาภาษาและสังคมศาสตร์

152

นางอุไรรัตน์         โพธิสิริกุลวงศ์

หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

561

นางปัญจรัสย์       มหาคามินทร์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2

108

-

หัวหน้าส่วนแผนงานและวิทยบริการ

110

น.ส.ภัทรจิรา  แกล้วทนงค์

รก.หัวหน้าส่วนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

111

นางจิราพร          มีโพธ์สม

หัวหน้าส่วนสื่อการศึกษา

454