ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้743
mod_vvisit_counterวานนี้2253
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6224
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา14047
mod_vvisit_counterเดือนนี้38218
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา66786
mod_vvisit_counterผู้ชมถึงปัจจุบัน9585271

หมายเลขโทรศัพท์

PDFพิมพ์อีเมล

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารองค์การค้าของ สกสค.

เบอร์กลางโรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว 0 2514 4033 , 0 2538 3033

ผู้ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งงาน

โทรศัพท์

นายพิษณุ       ตุลสุข

ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.

311

นายอดุลย์        บุสสา

รองผู้อำนวยการ

456

นายหวั่น         แตงทิพย์

รองผู้อำนวยการ

311

นายณฐพันธุ์     กาญจนรินทร์

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ

429

นางศิริภรณ์      ปัณฑวนันท์

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ

357

นางจินตนา      ไชยดี

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ

357

น.ส.ดวงแข      กล่อมเอี้ยง

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ

357

น.ส.ธัญญาภรณ์  อยู่ทองฐนินท์

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ

408

นายรังสันติ์       ศรีพุทธิรัตน์

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ

-

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายชัชภูมิ       เฉยรอด

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

404 ,405

นายชวลิต        สง่ารักษ์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1

276

น.ส.กานดา       แก้วฤทธิเดช

ส่วนตรวจสอบ 1

187

น.ส.ปริยามน     รุ่งเรือง

ส่วนตรวจสอบ 2

356

น.ส.พนิดา       โชคดารา

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2

369

นางตรีงใจ        มณีทรัพย์กุล

ส่วนตรวจสอบ 3

368

น.ส.อินทิลักษณ์  อินทรวงศ์

ส่วนตรวจสอบ 4

362

สำนักบริหารกลาง

นายอนันต์        แย้มเกษร

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

474

นายสุริยา        บัวสุวรรณ

ฝ่ายอำนวยการสำนัก

304 , 307

นายปรเมษฐ์      ดุษปิยะ

ส่วนเลขานุการ

312

นายประสาน     การุญกร

ส่วนบริหารเอกสาร

394 , 395

น.ส.นฤมล        ดวงทวีป

ส่วนการประชุม

590 , 591

น.ส.ทรงสมร      บุญประพัทธ์

ส่วนประชาสัมพันธ์

415

น.ส.เยาวมาลย์  เอกสมบุญ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

250

น.ส.อุษณี         อุดล

ส่วนบุคคล

428

น.ส.สุรีรัตน์       จันทนาวิวัฒน์

ส่วนเวลาและค่าจ้าง

428

นายสุชิน          เนวชื่น

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

426

นางนุชนาถ      โชติสุวรรณ์

ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

163

นายวีระชัย        บุญจุรีนาค

ส่วนแรงงานสัมพันธ์

427

นางประไพชนม์    เพ็งภาค

หัวหน้าส่วนสิทธิประโยชน์และประกันสังคม

427

นางสาวสิริกร       สมคำแสง

หัวหน้าส่วนสวัสดิการ

164

นายปิย์ธัญญะ    สุคนธ์บารมี

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและวินัย

174

นายกฤติกา        พุ่มสุวรรณ

หัวหน้าส่วนนิติกรรมสัญญา

463

นายอยุทธ์          เชาวน์ไว

หัวหน้าส่วนกฎหมาย

174

นางสิรินาถ         สุขอนันต์

หัวหน้าส่วนระเบียบวินัย

464

นางสาวจงธณิช   กระทุ่มเขตร์

หัวหน้าส่วนเอกสารกฎหมาย

465

นายชัชวาล        ปานสีเทา

หัวหน้าส่วนบังคับคดี

460

นางน้ำจิต        ตันติชาติกุล

ฝ่ายนโยบายและแผนกลาง

467

น.ส.ต้องใจ        สุขสวัสดิ์

ส่วนแผนกลางและประเมินผลการดำเนินงาน

508

นางฉวีวรรณ       อ้อมมูล

ส่วนงบประมาณ

443

น.ส.ปัทมา        แสงสุริยา

ส่วนวิเคราะห์การดำเนินงาน

468

นายเฉลิมพล     พ่วงเจริญ

ฝ่ายบริการและบำรุงรักษา

225

นายนฤพนธ์       เล็กใบ

ส่วนยานพาหนะและบำรุงรักษา

233

นายไพฑูรย์       เขียวพิลาภ

ส่วนบริการงานไฟฟ้า

393

นางสุนันทา       อุทัยวนิชวัฒนา

ส่วนบริการและซ่อมบำรุงรักษา

301

-

ส่วนวิศวกรรม

-

สำนักบริหารการเงินและบัญชี

นายสมนึก        บัวรุ่ง

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและบัญชี

161 , 475

น.ส.สุมาลี        ธรรมฤาชุ

ฝ่ายอำนวยการสำนัก

334

นางทิพสุคล      พิทักษ์รักษา

ส่วนเลขานุการ

292

นายอดุลย์        พูลช่วย

ส่วนแผนงาน

344

นายปราโมทย์    ศรีผ่อง

ฝ่ายการเงิน

339

น.ส.อัญชุลี        จิระศักดิ์วิทยา

ส่วนรับเงิน

340, 341, 337

นางดลพร         สรรพ์พิบูลย์

ส่วนจ่ายเงิน

336

น.ส.เสาวนิจ      อยู่เจริญธรรม

ส่วนบริหารการเงิน

342, 343

นายอาทร        เนียมฉาย

ฝ่ายบัญชี

333

นางสุทธิลักษณ์   ผ่องศิริ

ส่วนบัญชีสินค้าคงคลัง

260 , 324

น.ส.สิริพร         เอี่ยมศิริ

ส่วนบัญชีแยกประเภท

332 , 335

นางประภัสสร      กาญจนศิลป์

ส่วนบัญชีเจ้าหนี้และตรวจจ่าย

328

น.ส.ครองสุข      แก้วมณี

ส่วนบัญชีลูกหนี้ภาคเอกชน

319

น.ส.ประภัสรา     วิทยาคะลี

ส่วนบัญชีลูกหนี้ภาครัฐ

322

น.ส.ศุภลักษณ์    วิชัยดิษฐ

ส่วนบัญชีเร่งรัดและติดตามหนี้

294

นางจิรนันท์        ซำซูดิน

ส่วนบัญชีต้นทุน

326

นายวิชาญ        เสืองามเอี่ยม

ฝ่ายจัดซื้อ

489

น.ส.อังศุมาลี      รุ่งรัตนกุลวงศ์

ส่วนจัดซื้อครุภัณฑ์

492

นายวิวิตชัย        รุ่งเลิศชัยกุล

ส่วนจัดซื้อเพื่อการผลิตและการพิมพ์

581

นางนภาพร        สุนิธิ

ส่วนจัดซื้อเพื่อการจำหน่าย

497

นายชุมพล       โพธิ์งาม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

291

น.ส.จันทรา       เกษมสุขประการ

ส่วนสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์

372

น.ส.จิรพันธ์       สิงหเรศร์

ส่วนสารสนเทศเพื่อการบริหาร

370

น.ส.บังอร         ยิ่งยวด

ส่วนพัฒนาระบบงาน

372

สำนักบริหารสินทรัพย์

นายลิขิต         ทองสม

ผู้อำนวยการสำนักบริหารสินทรัพย์

449

-

ฝ่ายอำนวยการสำนัก

-

นางกัลยา         ฤทธิเดช

ส่วนแผนงานและเลขานุการ

386

นางเตือนใจ       ศรีสุขภู่

ส่วนจัดการหลักทรัพย์

387

นายศิณพรรษ    ศรีด้วง

ฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน

239

นายไพโรจน์       ชำนาญดี

ส่วนจัดการทรัพย์สิน

239

นางรจน์ระพี     ตั้งเจตสกาว

ฝ่ายสิทธิประโยชน์และส่งเสริมการลงทุน

350

นายภุมรินทร์      มีมั่งคั่ง

ส่วนจัดการสิทธิประโยชน์

386 , 387

สำนักบริหารการตลาดและการขาย

นายภกร    รงค์นพรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการขาย

533

น.ส.ภัทรวดี      อินทวงศ์

ฝ่ายอำนวยการสำนัก

535

นางนิธากรณ์     จันทรศิลปิน

ส่วนแผนงานและเลขานุการ

524

นางสายทอง      สุทธะลักษณ์

ส่วนลูกค้าสัมพันธ์

305

น.ส.เอื้อสุดา      บุณยศักดิ์

ส่วนตรวจสอบและประเมินผลการตลาด

523

นางจำเรียงรักษ์  อิตรศิริ

ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

478

นายปองธรรม      อินทร์ไทร

ส่วนแผนการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

536

น.ส.สมถวิล       แก้วใจ

ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาด

173

นางพรวิภา        โอสถานนท์

ส่วนวิเคราะห์และวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

537

นางขวัญใจ      ประภาสะวัต

ฝ่ายค้าส่ง

539

นายธิติทัศน์       ธนัชนนท์เดชน์

ส่วนการตลาดภูมิภาคและค้าส่ง

520

นางปิยะธิดา       ไชยรัตน์

ส่วนฝากขายและสินค้าโครงการ

519

นายปรเมศวร์       แกล้วกล้า

ส่วนการตลาดนักขายอัจฉริยะ

517, 382

นายนพดล        มหาสุขานนท์

ฝ่ายค้าปลีก

485

นายปวิช           ผังวิวัฒน์

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชดำเนิน

0 2629 1910 ต่อ 168

นางรชฏ            วชิรจีรกุล

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ลาดพร้าว

422 , 265

นางพิมพ์แข       กิรานุชิตพงศ์

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชบพิธ

0 2221 0822

นางสุมนฑา       ตุลาพงษ์

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สนามกีฬาแห่งชาติ

0 2215 3532

นางศิริวรรณ       ศิริพุทธ

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สตรีท (เซียร์ รังสิต)

0 2958 0766-7

นางรัตนา           สังข์รอด

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อย

0 2420 7095-8

นางสุกัญญา       เรืองรังษี

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ท้องฟ้าจำลอง

0 2391 1518

นางสุวรรณามาศฐ์  ภมรพล

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สกสค.

0 2281 1637

น.ส.บุปผาพรรณ  ประชาชาติ

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง

0 2087 8631-2

นางพจมาน       ปิยะราช

ส่วนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สถานีบริการน้ำมันปตท. อุตรดิตถ์

0 5542 8051

นางจันทนา        วัธนธาดา

ส่วนรับฝากขาย

0 2629 1910 ต่อ 164

นายบุญส่ง        ศิริเดช

ส่วนการตลาดกลาง

0 2629 1910 ต่อ 206

นายบุญเลิศ      สิงหราช

ฝ่ายโลจิสติกส์

245 , 480

นายเชื้อ            แจ่มจันทร์

ส่วนคลังสินค้า 1

178 , 244

นายศิริพงษ์       เดชรัตนวิไชย

ส่วนคลังสินค้า 2

376 , 377

นายประยุทธ์      นพสันเทียะ

ส่วนคลังสินค้า  3

375

นายธีระ            คำสา

ส่วนจัดส่ง

189

สำนักบริหารการผลิตและการพิมพ์

นางลดาวัลย์     เลิศอนันต์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการผลิตและการพิมพ์

101 , 192

นายสุรพงษ์      เผือกใจแผ้ว

ฝ่ายอำนวยการสำนัก

557

นางสุภาภรณ์      ด่านขจร

ส่วนเลขานุการ

103

นายธีระวัฒน์      ขวัญละมัย

ส่วนประมาณราคาและสารสนเทศ

168

นางสุวรรณา       โสตถิสรรเสริญ

ส่วนวางแผนการผลิต

143

นางอาจินต์        ไตรสุวรรณ

ส่วนพัสดุและคลัง

262

นายพงค์ศักดิ์     สระบัว

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 1

0 2416 3583

นายบรรจบ         นุ่นชู

ส่วนผลิตอุปกรณ์การศึกษา

0 2416 7403 ต่อ 109

นายเกษม         สมศรี

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 2

0 2222 2815

-

ส่วนผลิตเครื่องใช้ทางการศึกษา

202

นายตรีรัตน์         วิเวก

ส่วนผลิตครุภัณฑ์ทางการศึกษา

0 2416 7403-6

นางสอิ้ง            คงเจริญนิวัติ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

134

น.ส.สมประสงค์    กล่อมเอี้ยง

ส่วนบริหารกลาง

542

นายวีระ             ศรีนวลจันทร์

ส่วนรับงานราชการ

274 , 279

นายเกษม           บุปผาวาสน์

ส่วนรับงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน

302

นายนคร            พลาวุธ

ฝ่ายเตรียมการพิมพ์

121

นายอุดม            คล่องแคล่ว

ส่วนเตรียมการพิมพ์ 1

439

นายฉัตรพันธ์       กุลโชติชัยสิริ

ส่วนเตรียมการพิมพ์ 2

541

นายเศียร            ภมรานนท์

ส่วนออกแบบเตรียมการพิมพ์

109

นายสมศักดิ์       อิสริโยดม

ฝ่ายพิมพ์

545

นายจงประเสริฐ    ลิ่มสกุล

ส่วนการพิมพ์ป้อนแผ่น 1-2 สี

297

-

ส่วนการพิมพ์ป้อนม้วน

122

นายพรศักดิ์        ชุมสวัสดิ์

ส่วนการพิมพ์ป้อนแผ่น 4 สี

217 , 545

นายปรีชา           เนวชื่น

ส่วนการพิมพ์งานพิเศษ

255

นายวิศัลย์           เชาวลิต

ส่วนซ่อมบำรุงรักษา

231

นางวิภาวรรณ     สกุลประเสริฐ

ฝ่ายทำเล่ม

218

-

ส่วนการทำเล่มสำเร็จรูป

298

นางสกุณา          แพงาม

ส่วนการทำเล่มสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักร

207

-

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อ (ราชบพิธ)

-

น.ส.กาญจนา      กาญจนภักดิ์

หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

0 2222 7163 ต่อ 403

นายชัชวาลย์       แก้วเกื้อ

หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

0 2222 7163

น.ส.เพ็ชรา       ว่องเกรียงไกร

ฝ่ายวิชาการ 1

551

นายฉัตรชัย        เทียนสิน

ส่วนศิลป์และการออกแบบ

129

น.ส.พจมาน       กาญจนวาส

ส่วนวิชาภาษาและสังคมศาสตร์

152

นางอุไรรัตน์       โพธิสิริกุลวงศ์

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

561

น.ส.สุภาภรณ์    สุขเกื้อ

ฝ่ายวิชาการ 2

108

-

ส่วนแผนงานและวิทยบริการ

110

นางปัญจรัสย์      มหาคามินทร์

ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

111

นางกุลทรัพย์      รัตคาม

ส่วนสื่อการศึกษา

454