ผู้บริหารระดับฝ่าย

พิมพ์

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

 


สำนักบริหารกลาง

 

 

นางสาวเยาวมาลย์ เอกสมบุญ

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

 

นายปิย์ธัญญะ สุคนธ์บารมี

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและวินัย

นางฉวีวรรณ  อ้อมมูล

รก.หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกลาง

 

 

 

สำนักบริหารสินทรัพย์

 

 


นายศิณพรรษ  ศรีด้วง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน

นางรจน์ระพี  ตั้งเจตสกาว

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ ทำหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายสิทธิประโยชน์และส่งเสริมการลงทุน


สำนักบริหารการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก

นางสาวสิริพร  เอี่ยมศิริ

รก.หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายอาทร  เนียมฉาย

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นายวิชาญ  เสืองามเอี่ยม

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

นายชุมพล  โพธิ์งาม

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


สำนักบริหารการตลาดและการขาย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก

นางจำเรียงรักษ์ อิตรศิริ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

นางขวัญใจ  ประภาสะวัต

หัวหน้าฝ่ายค้าส่ง

หัวหน้าฝ่ายค้าปลีก

นายเชื้อ  แจ่มจันทร์

หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์


สำนักบริหารการผลิตและการพิมพ์

นายภูวนัย  ทิพย์เจริญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก

นายบรรจบ  นุ่นชู

หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 1

นายเกษม  สมศรี

หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 2

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 

 

หัวหน้าฝ่ายพิมพ์

 

 


หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อ

นายฉัตรชัย   เทียนสิน

หัวหน้าฝ่ายวิชา 1

นางปัญจรัสย์  มหาคามินทร์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2