ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้527
mod_vvisit_counterวานนี้1007
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1534
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11435
mod_vvisit_counterเดือนนี้1534
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา37475
mod_vvisit_counterผู้ชมถึงปัจจุบัน11917823
You are here: Home เกี่ยวกับเรา ประวัติและภารกิจ

ประวัติและภารกิจ

PDFพิมพ์อีเมล

องค์การค้าของ สกสค. เดิมชื่อ องค์การค้าของคุรุสภา  ถือกำเนิดจากพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488  มาตรา 4 และมาตรา 5  โดยมาตรา 4 บัญญัติว่า “ให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรุสภา” และให้สภานี้เป็นนิติบุคคล”  มาตรา 5 บัญญัติว่า “คุรุสภาอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ (3) เงินผลประโยชน์ต่างๆ จากการลงทุน และการจัดตั้งองค์การจัดหาผลประโยชน์ของคุรุสภา”

จากมาตรา 4 และมาตรา 5 (3) ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้โอนร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ในสังกัดกรมสามัญศึกษา  ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลาง มุมถนนด้านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และ โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชวิศยาราม ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่ข้างป้อมพระสุเมรุ บางลำพู  มาให้คุรุสภาดำเนินการ

การดำเนินธุรกิจในระยะเริ่มแรก  แต่ละหน่วยงานต่างดำเนินการเอง โดยมีผู้จัดการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแยกจากกัน  เพียงแต่เปลี่ยนแต่ชื่อสังกัดจากเดิมมาสังกัดคุรุสภา  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชวิศยาราม มาเป็นโรงพิมพ์คุรุสภา

ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2493 คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา ได้มีมติให้รวมกิจการร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ และโรงพิมพ์คุรุสภาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันให้ชื่อว่า “องค์การค้าของคุรุสภา” โดยกำหนดวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อหาประโยชน์ให้แก่คุรุสภา และ อำนวยความสะดวกให้แก่การศึกษา มีผู้จัดการองค์การค้าของคุรุสภาเป็นผู้บริหารงาน และต่อมาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้บริหารจากผู้จัดการองค์การค้าของคุรุสภาเป็น “ผู้อำนวยการองค์การค้าของคุรุสภา”ในเวลาต่อมา

จากวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง  องค์การค้าของคุรุสภาจึงมีภารกิจในการผลิต จำหน่าย และพัฒนาหนังสือ  สื่อการเรียนการสอน  ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งเป็นกลไกของกระทรวงศึกษาธิการในการรักษาระดับราคาที่เป็นธรรม  ของหนังสือและสื่อการเรียนการสอน  เพื่อให้บริการแก่นักเรียน  นักศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของชาติ ในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

องค์การค้าของคุรุสภายึดมั่นและปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งด้วยดีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  ดำเนินกิจการโดยมิได้มุ่งหวังกำไรสูงสุด  และไม่ได้รับเงินอุดหนุนในการดำเนินงานจากรัฐบาลหรือหน่วยงานใด  แต่สามารถดำเนินกิจการจนมีผลกำไร จึงได้จัดสรรเงินจากผลกำไรสุทธิของการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้กับคุรุสภา  ตั้งแต่ พ.ศ. 2495  เป็นต้นมา  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคุรุสภา และจัดสรรอีกส่วนหนึ่งให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการควบคู่กันตลอดมา

ต่อมาพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  ในบทเฉพาะกาลมาตรา  83   กำหนดให้โอนองค์การค้าของคุรุสภา        ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และกำหนดให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การค้าของคุรุสภาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันอย่างเสรีได้  องค์การค้าของคุรุสภาจึงได้ใช้ชื่อใหม่ว่า  องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา     หรือ   องค์การค้าของ สกสค.  และยังคงดำรงวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องหนังสือ  สื่อการเรียนการสอน  วัสดุอุปกรณ์การศึกษา  และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต่อไป

ปัจจุบันองค์การค้าของ สกสค. มีร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ 8 สาขา ได้แก่  ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชดำเนิน (ปิดปรับปรุงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้น)  ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์คุรุสภา  ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ลาดพร้าว  ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชบพิธ    ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ท้องฟ้าจำลอง   ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สตรีท (The Hub เซียร์ รังสิต)  ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง  และร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อย  และมีร้านค้าตัวแทนกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการจำหน่ายสินค้าทางการศึกษาและสินค้าอื่น  มีโรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. ตั้งอยู่ถนนลาดพร้าว  ผลิตหนังสือเรียนสื่อการเรียนการสอน และรับจ้างพิมพ์งานทั่วไปและข้อสอบ  รวมทั้งมีโรงงานผลิตอุปกรณ์การศึกษา  ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม 1 มีหน้าที่ผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  สื่อการเรียนการสอนและสารเคมี    และ โรงงานอุตสาหกรรม 2  มีหน้าที่ผลิตเครื่องแบบเครื่องใช้นักเรียน  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  เครื่องจักรและวัสดุทางการพิมพ์

•รายนามผู้จัดการองค์การค้าของคุรุสภา

1. นายสหัส   กาญจนพังคะ

ปี 2493

2. หลวงบริหารสิกขกิจ (รักษาการผู้จัดการ)

ปี 2495


•รายนามผู้อำนวยการองค์การค้าของคุรุสภา

1. นายกำธร    สถิรกุล

ปี 2496 - 2530

2. นายวิเวก    ปางพุฒิพงศ์

ปี 2530 - 2533

3. นายพะนอม แก้วกำเนิด

ปี 2533 - 2536

4. นายธรรมนูญ ฤทธิมณี (รักษาการ)

ปี 2536 – 2539

5. นายสมมาตร์ มีศิลป์

ปี 2539 - 11 มิถุนายน 2541

6. นายสุรัฐ      ศิลปอนันต์ (รักษาการ)

12 มิถุนายน 2541 - 14 มกราคม 2542

7. นายวิชัย      พยัคฆโส

15 มกราคม 2542 - 27 ธันวาคม 2544

8. นายจรูญ     ชูลาภ (รักษาการ)

28 ธันวาคม 2544 - 1 กันยายน 2545

9. นายชาติชัย พาราสุข

2 กันยายน 2545 - 30 เมษายน 2547

•รายนามผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.

1. นายยืนยง     จิรัฏฐิติกาล (รักษาการ)

1 พฤษภาคม 2547 - 3 มกราคม 2548

2. นายประเวศ   พุ่มพวง

4 มกราคม 2548 - 16 สิงหาคม 2548

3. นายเกษม     กลั่นยิ่ง (รักษาการ)

22 สิงหาคม 2548 - 30 พฤศจิกายน 2548 ,

1 มิถุนายน 2549 - 20 กรกฎาคม 2550

4. นายลาดหญ้า อูริยา

1 ธันวาคม 2548 - 31 พฤษภาคม 2549

5. นายบำเรอ     ภานุวงศ์

25 กรกฎาคม 2550 - 6 กุมภาพันธ์ 2552

6. นายชินภัทร   ภูมิรัตน (รักษาการ)

10 กุมภาพันธ์ 2552 - 18 สิงหาคม 2553

7. นายสันติภาพ อินทรพัฒน์

19 สิงหาคม 2553 - 1 มิถุนายน 2555

8. นายบำเหน็จ  ทิพย์อักษร (รักษาการ)

17 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กรกฎาคม 2555

9.นางสาวศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ (รักษาการ)

4 กรกฎาคม 2555 - 24 กันยายน 2555

10.นายสมมาตร์  มีศิลป์

25 กันยายน 2555 - 16 เมษายน 2558

11.นายสุเทพ     ชิตยวงษ์ (ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง)

21 เมษายน 2558 – 15  กุมภาพันธ์  2560

12.นายพิษณุ     ตุลสุข (ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง)

15  กุมภาพันธ์  2560  -  30  กันยายน  2560

13. นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ (ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง)

1 ตุลาคม 2560 - 5 กันยายน  2561

14. นายวีระกุล   อรัณยะนาค (ปฏิบัติหน้าที่)

6  กันยายน  2561 –  30 กันยายน 2562

15. นายดิศกุล   เกษมสวัสดิ์ (ปฏิบัติหน้าที่)

2 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563
16. นายอดุลย์   บุสสา

30 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน