1. ข้อบังคับ

ข้อบังคับ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการบริหารงานองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554

ข้อบังคับ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารงาน องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ข้อบังคับ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารงาน องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563

2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการดำเนินการทางธุรกิจ ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2549

ระเบียบคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ.2554

ระเบียบคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูระเบียบและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563

ระเบียบคณะกรรมการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2550

3. ระเบียบองค์การค้าของสกสค.

ระเบียบองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2555

ระเบียบองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ระเบียบ องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ระเบียบ องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

ระเบียบองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางก รศึกษา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในซึ่งต่ำกว่าสำนัก และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานซึ่งต่ำกว่าสำนัก พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบ องค์การคำของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564

ระเบียบองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและบัญชี พ.ศ. 2559

ระเบียบ องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัย พ.ศ. 2554

ระเบียบ องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ. 2562

ระเบียบองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ระเบียบองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2556

ระเบียบองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ระเบียบองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการช่วยเหลือหนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559