วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์การค้าของ สกสค. ยุคใหม่ มุ่งมั่น พัฒนา ขีดศักยภาพสูงสุดในการผลิตและจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมมาภิบาล และสนองตอบนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้กลับมาเป็นหนึ่งในองค์กรหลักของธุรกิจทางการศึกษาระดับประเทศ

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งเน้นบริหารจัดการในการผลิตและจำหน่ายหนังสือ สื่อและอุปกรณ์การศึกษาให้มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม
2. พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจแนวใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบ ขาย Online และพัฒนาการออกแบบพื้นที่หน้าร้านทุกสาขาให้มีความทันสมัยมากขึ้น
3. พัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ มาตอบสนองการศึกษาในยุค Digital
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีของทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีความสะดวก คล่องตัว รวดเร็ว และข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีคุณภาพ มีการดำเนินการที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริต สามารถตรวจสอบได้

เป้าหมาย (Goal)

1. เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและมีศักยภาพในการแข่งขัน
2. สร้างผลกำไรจากการประกอบการ และบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในงานบริหารทรัพยากรองค์กรและงานด้านการตลาดและการขาย ตอบสนองกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)