ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแรงงาน สถานีบริการน้ำมันและพลังงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Reply

Your email address will not be published.