คำสั่งองค์การค้าของ สกสค.

พิมพ์

คำสั่งองค์การค้าของ สกสค.

ที่ 71/2563

เรื่อง ขยายระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่หยุดงานต่อเนื่อง