แสดงความยินดี

พิมพ์

มอบดอกไม้แสดงความยินดี

คณะผู้บริหารองค์การค้าของ สกสค. นำทีมโดย นางลดาวัลย์ เลิศอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการผลิตและการพิมพ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีใหักับ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) และปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.   ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา